İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Başkanın Mesajı

Başkanlığımızca yürütülen iç denetim faaliyetinin amacı;

  • Üniversite faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, 
  • Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, 
  • Üniversite personelince üretilen bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini,

sağlamaktır.
Bu faaliyetlerin sonucunda, Üniversite varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve ortaya çıkabilecek risklerin asgarîye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, yönünde önerilerde bulunulacaktır.
Ayrıca İç denetçiler tarafından, risk yönetimi süreçleri (örneğin ihalelerde yaşanılabilecek bir olumsuzluk) ve risk haritaları ile kontrol ve yönetim (ne yapıldığı ve ne yapılmak istendiği) süreçlerini geliştirmede Üniversite birimlerine yardımcı olmak üzere danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Danışmanlık hizmeti sayesinde, Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır.
Belirtilen hedefler doğrultusunda Üniversitenin tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulacaktır.
Yeni mali yapının gereği gibi işleyebilmesi ve Üniversite açısından arzu edilen sonuçların alınabilmesi, ancak tüm birimlerin ve personelin konuya olan duyarlılıklarına ve üst yönetici ile iç denetim biriminin sağlıklı iletişimine bağlıdır. Böylelikle Üniversitedeki birimlerin kendilerini kontrol etmelerini sağlayacak iç kontrol anlayışı hayata geçirilebilecektir.
Başkanlığımızda biri başkanlık görevi üstlenmek üzere toplam yedi iç denetçi faaliyet göstermektedir.


Dr. Cem ÇETİN
İç Denetim Birim Başkanı

CGAP

Bu sayfa İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından en son 13.05.2013 14:34:24 tarihinde güncellenmiştir.